Om oss

Den engelskspråkiga förlagan till PAX i skolan är en universalpreventiva modeller för klassrummet som har starkt internationellt forskningsstöd, både för att på kort tid skapa trygghet och studiero, och genom att ha påvisat breda långtidseffekter. Att PAX är universalpreventivt innebär att alla elever i klassrummet tar del av den. Långtidsuppföljning har visat effekter på bl.a. psykisk ohälsa och droganvändning. Läs mera om resultat på sidan om forskning.

En unik egenskap hos PAX är att det snabbt skapar mera tid för undervisning i klassrummet än vad som tas i anspråk, eftersom verktygen i PAX integreras i ordinarie klassrumsverksamhet. Det är lätt för en lärare att efter utbildning använda PAX i sitt eget klassrum, på det sätt som passar läraren, oavsett om andra på skolan gör det eller inte. Forskningsresultaten tillsammans med dessa faktorer har gjort att vi satsat på att arbeta med just PAX.

I oktober 2015 besökte vi Dublin för att träffa de som arbetat med pilotinförandet av PAX på Irland, samt Dennis Embry, forskare och utbildare vid PAXIS Institute. Inom några månader fick vi klart med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Stockholm och Folkhälsomyndigheten, vilket möjliggjort översättning och kulturanpassning av PAX för svenska förhållanden. Under november 2016 påbörjades en pilotstudie i samarbete med Karolinska Institutet, för att undersöka om PAX kan ha liknande effekter i svenska klassrum som de som uppvisats i andra länder. Resultaten har redovisats till Folkhälsomyndigheten i maj 2017, och rapporten kan laddas ner här: http://bit.ly/PAXpilotSWEreport

De som nu jobbar med PAX i Sverige:

Emma Gertzell, versamhetsledare
Gustav Nilsson, forskningsansvarig
Johanna Enö Persson, styrelseledamot Vestigio
Tobias Rasmussen, styrelseledamot Vestigio

För att komma i kontakt med oss, maila info@paxiskolan.se

Personer som var engagerade i pilotstudien kring PAX i Sverige:

Magnus Johansson (projektledare), Emma Gertzell, Tobias Rasmussen, Johanna Enö Persson, Gustav Nilsson, Ata Ghaderi (forskningsansvarig), Pia Enebrink, Kajsa Lönn Rhodin, Martin Karlberg.

PAX i skolan förvaltas i Sverige av Vestigio, en ideell förening som verkar för spridning av förebyggande och hälsofrämjande insatser för ett bättre samhälle, i samarbete med PAXIS Institute