Forskning

Kulturanpassning och pilotstudie

PAX i skolan bygger på en internationellt beforskad modell framtagen för att skapa studiero och trygghet i klassrummet. Under höstterminen 2016 gjordes en kulturanpassning av materialet till svenska förutsättningar. I november 2016 påbörjades en pilotstudie för att undersöka om modellen kan ha samma effekter i svensk skola som påvisats i andra länder. Resultaten från pilotstudien blev klara under maj 2017 och rapporten kan laddas ner i sin helhet här: http://bit.ly/PAXpilotSWEreport eller i en kortversion. Är du intresserad av att arbeta med PAX, gå till fliken Att arbeta med PAX i skolan.

Översättning, kulturanpassning och forskning har utförts i samarbete med Karolinska Institutet, med finansiering av Länsstyrelsen i Stockholm och Folkhälsomyndigheten. Vi samarbetar också med PAXIS Institute, som enda licenshållare i Sverige, och utgår i kulturanpassningen från ”PAX Good Behavior Game”, som nått stor spridning med goda resultat i bl.a. USA, Kanada, Estland och Irland. Det pågår en klusterrandomiserad kontrollerad studie på svenska PAX kallad Minervastudien.

Långtidsuppföljning

Här finns en forskningsartikel om långtidsuppföljning, där nedanstående tabell är hämtad.

UTFALL GRUPP PAX-klassrum Vanligt klassrum
Missbruk och beroende av droger Alla pojkar/män 19 % 38 %
Mycket aggressiva pojkar/män 29 % 83 %
Regelbundet rökande Alla pojkar/män 6 % 19 %
Mycket aggressiva pojkar/män 0 % 40 %
Missbruk och beroende av alkohol Alla flickor/kvinnor och pojkar/män 13 % 20 %
Antisocial personlighetsstörning Mycket aggressiva pojkar/män 40 % 100 %
Våldsamt och kriminellt beteende Mycket aggressiva pojkar/män 34 % 50 %
Behandling för problembeteenden, känslor, droger eller alkohol Alla pojkar/män 25 % 42 %
Självmordstankar Alla flickor/kvinnor 9 % 19 %
Alla pojkar/män 11 % 24 %

Tabellen ovan visar skillnader mellan personer som under antingen åk 1 eller 2 gått i PAX-klassrum eller vanligt klassrum, och sedan följts upp vid 19-21 års ålder (Kellam et al 2011).

All forskning som nämns avser den engelskspråkiga versionen av PAX.

Övriga effekter av PAX i skolan

U.S. Department of Health and Human Services – Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMSHA) sammanställer forskningsstöd för olika insatser, och här finns deras sida om PAX Good Behavior Game: http://legacy.nreppadmin.net/ViewIntervention.aspx?id=351

PAX Good Behavior Game har i denna nyligen publicerade studie visat på förbättrad akademisk prestation (Weis et al 2015): http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15377903.2015.1025322

SBU – Statens Beredning för medicinsk Utvärdering har publicerat ett antal rapporter där vetenskapligt stöd för PAX Good Behavior Game påvisas:

Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök.

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn.

Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga.

Washington State Institute for Public Policy har gjort en beräkning på hälsoekonomiska effekter på lång sikt: http://www.wsipp.wa.gov/BenefitCost/Program/82