Att arbeta med PAX i skolan

Att börja arbeta med PAX

Pax i Skolan är en vetenskapligt beprövad modell för att arbeta med värdegrunden och för att skapa studiero i klassrummet. För att säkerställa att PAX tillämpas på ett verkningsfullt sätt och att arbetet håller över tid behövs det utbildning, träning och vidmakthållande insatser. För att arbeta med PAX  krävs att du utbildats av en av Vestigio certifierad instruktör. Du kan anmäla intresse i formuläret nedan. Flera olika roller behövs för att eleverna skall nås av PAX på ett verkningsfullt sätt.

PAX-lärare

Den viktigaste uppgiften är för läraren som använder PAX i sitt klassrum. En stark rekommendation är att planera utbildningen så att lärarna hinner införa alla moment i PAX under en och samma termin. Det brukar ta ungefär tre månader innan allt sitter på plats, lov och annat inräknat. Optimalt är att hålla utbildningen innan terminsstart. PAX-lärare utbildas under två dagar och handleds av en certifierad PAX-instruktör i klassrummet vid minst tre tillfällen.

Engångskostnad för licens som PAX-lärare, samt allt material som behövs för att börja: 3000 sek + moms

PAX-instruktör

PAX-instruktörens uppgift är att utbilda och handleda lärare i PAX, samt att utvärdera och dokumentera framstegen hos läraren och i klassen. Instruktören får således ett arbetssätt som går i linje med idealet Den vetenskaplige praktikern. PAX-instruktör är en roll som passar för skolpsykologer, specialpedagoger eller annan lämplig personal som har ett handledande roll i det främjande uppdraget. Utbildningen till PAX-instruktör är tre till fyra dagar med uppgifter emellan. Instruktören får sedan handledning första gången hen utbildar egna lärare. Utbildningen hålls i slutet av varje termin.

Pris för instruktörsutbildningen: 28 500 sek + moms. Läs här om vårens instruktörsutbildningar

Skolledningen

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en god implementering av PAX i skolan spelar skolans ledning en viktig roll. Det är viktigt att hålla en löpande dialog med både instruktören och de lärare som utbildar sig i PAX. Några nyckelfunktioner för skolledningen är att erbjuda PAX som vidareutbildning till sina pedagoger, frigöra tid för utbildning och tillämpning, samt skapa tillfällen för fördjupning och kollegial handledning under kompetensdagar som en vidmakthållande faktor.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på PAX i skolan – vad det är, hur det går till eller hur man kommer igång? Boka in ett förutsättningslöst video-möte eller skicka en intresseanmälan för att få svar via e-post.