Information till vårdnadshavare

PAX i skolan är ett arbetssätt för att främja trygghet och studiero. Grundprinciperna i PAX handlar om att skapa tydliga gemensamma förväntningar på varandra i klassrummet och jobba med lekfulla sätt att visa uppskattning när man lever upp till de gemensamma förväntningarna. Det är ett främjande arbetssätt som syftar till att förbättra klassrumssituationen för alla elever, och kompletterar andra insatser för barn i behov av särskilt stöd. I den här texten kommer du som vårdnadshavare att få mer information om PAX och få några vanliga frågor besvarade. 

Två nya ord

I ett tidigt skede när klassen börjar med PAX kommer ditt barn förmodligen att nämna två nya ord hemma – PAX och Bliim. Det är ord som anknyter till själva kärnan i PAX – förhållningssättet att vi alla gör så gott vi kan, även de gånger vi inte lyckas. Ordet PAX är hämtat från latin och betyder fred, samarbete och konstruktiv samvaro. Det ordet används för för att benämna sådant som klassen vill öva på att göra mer av, exempelvis att be om förlåtelse om någon har gjort sig illa eller fråga först innan man lånar någons suddgummi. Bliim är motsatsordet, som betecknar sådant som klassen vill öva på att göra mindre av, såsom att prata med starka röster under smågruppsdiskussioner eller springa till och trängas på mattan. Ordet Bliim är påhittat för att göra det enkelt att prata om sådant som man tycker är svårt, utan att föra med sig associationer av skuld och skam. Alla bliimar ibland, det betyder att man övar på något som man inte kan fullt ut än. 

Övar samarbete och demokrati

Genom att klassen tillsammans med läraren kommer överens om vilka PAX och Bliim man vill öva på inför olika moment i skolans vardag (exempelvis när man ska ställa upp på led till maten eller när man ska ha tyst läsning) får de kontinuerlig övning i förmågan att samarbeta för att få bättre lugn och studiero, i enlighet med skollagen kap 5 §3-4. Det ger också möjlighet att träna på demokrati i vardagen. För barn som har lätt att agera innan de hinner tänka efter, eller för barn som har svårt att förstå sociala koder, blir detta ett viktigt stöd i vardagen, också i enlighet med skollagen, kap 1, § 5. När klassen har ansträngt sig extra för att skapa en trygg klassrumsmiljö firar man med en överraskning – korta lekar eller bus i klassrummet tillsammans med läraren. 

Lekfulla utmaningar

Ett av flera verktyg som läraren har tillgång till för att bygga färdigheter och öka entusiasmen hos eleverna att efterleva de förväntningar man har kommit överens om är PAX-spelet. Under en vanlig lektion ger läraren en utmaning till eleverna, där de i grupper ska hjälpas åt att hålla sig till de gemensamma förväntningarna under en begränsad tid. De grupper som lyckas bra firar med en extra överraskning. Detta brukar vara elevernas favoritmoment, och har även bäst stöd i forskning. En studie visar att PAX-spelet fungerar som en gruppstärkande aktivitet. 

Stärkt gemenskap ger stärkt psykisk hälsa

Det har gjorts flera randomiserade kontrollerade studier och väldigt många fallstudier på PAX, som generellt visar på goda resultat. Studierna pekar på att det blir lugnare och tryggare i klassrummet, och att det bland annat ger något förbättrade studieresultat samt att eleverna mår bättre. Det är framför allt de elever som har svårast i skolan som får störst nytta.  I en långtidsuppföljning där eleverna följdes upp efter 15 år såg man att ett klassrum med PAX gav en skyddsfaktor för psykisk ohälsa, och att detta delvis förklaras av att eleverna knöt starkare och tryggare vänskapsband med varandra i lågstadiet. Den svenska pilotstudien som publicerades 2017 visade bl.a. att störningar under lektionerna minskade, elevernas blev vänligare mot varandra och lärarens stress minskade. En större svensk studie planeras att starta år 2021. 

Tydligare förväntningar snarare än högre krav

En vanlig farhåga som vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd ibland uttrycker är att det kan bli för svårt för ens barn att leva upp till de förväntningar man ställer i klassrummet. Då är det viktigt att veta att syftet med PAX inte är att höja kraven, utan att tillsammans med eleverna tydliggöra de förväntningar man har och skapa förutsättningar för att alla ska kunna nå dem. De många verktyg som ingår i PAX bidrar till att eleverna gradvis utvecklar sina färdigheter. Det här går helt i linje med Skolinspektionens riktlinjer för trygghet och studiero. Precis som i andra undervisningsmoment görs individuella anpassningar för vissa elever, vilket  är en viktig del i arbetet med PAX. I de fall arbetet med PAX inte är tillräckligt för att en enskild elev ska trivas i klassrummet bör man komplettera med andra metoder. Om du har funderingar om hur det ska gå för ditt barn när klassen börjar med PAX, diskutera dem gärna med barnets lärare, eller PAX-handledaren inom elevhälsan.