Förebyggande och främjande insatser “vaccinerar” barn

Förebyggande och främjande insatser “vaccinerar” barn

Det är nog sällan som så många har intresserat sig för vaccin som nu under den pågående corona-pandemin. En stor fördel med ett vaccin jämfört med ett läkemedel är att vaccinet skyddar oss från att bli sjuka från första början, eller åtminstone kraftigt minska allvarlighetsgraden i sjukdomen. Det är alltså en förebyggande insats, till skillnad från åtgärdande medicinering. Men den största vinsten med vaccin är inte skyddet för individen, utan skyddet för gruppen. Ju fler som vaccinerar sig desto färre individer sprider smittan, vilket minskar risken för sjukdom hos de mest sårbara individerna i samhället.  

Men det är inte bara sprutor i armen som har den här förebyggande effekten. Något vi också lärt oss under pandemin är att vårt sätt att agera också kan påverka vår egen och andras hälsa. Typexempel under pandemin har varit fysisk distansering och handtvätt. Men även andra typer av problem kan förebyggas av våra handlingar. Att följa hastighetsbegränsningar och andra trafikregler minskar risken för bilolyckor. Om bilolyckan väl är framme minskar bilbälte risken för allvarliga skador. Alla dessa exempel är saker som det är positivt om så många som möjligt gör för att minska risker i samhället.

Att öva på att skapa gemenskap stödjer barns utveckling

På samma sätt kan vi se på främjande insatser till barn i exempelvis i skola, förskola och hemmet. Att öka färdigheter som gör individer mer motståndskraftiga mot att hamna i utanförskap skulle också gå att likna vid vaccinering, i och med att det minskar risken för exempelvis kriminalitet, självmord och psykiatriska diagnoser. När barn får förutsättningar att vara vänliga och visa uppskattning till varandra minskar det risken att de ska hamna utanför. Barn som kan självreglera och göra saker som ökar känslan av trygghet och gemenskap har lättare att umgås med kamrater och får därigenom ökade chanser till en trygg framtid. Om många barn får lära sig detta skapas en miljö som underlättar för de mer sårbara individerna, då kamratskap och trygg miljö skyddar mot att hamna snett. Ju fler som lär sig att vara vänliga och självreglera desto gynnsammare blir alltså klimatet för dem som har det svårt. 

Vaccination mot utanförskap

På det här viset kan vi med olika insatser ”vaccinera” barn och vuxna i vårt samhälle mot att hamna i utanförskap och olika typer av psykiska svårigheter. Exempelvis kan barn få öva på att reflektera kring sig själva för att öka chanserna att ta kloka beslut i livet och skapa ökad livskvalitet för sig själv och andra. Detta kan vara en del i skapandet av ett utvecklande samhälle som stödjer och skyddar sina invånare. Ju vänligare individer i samhället agerar mot varandra desto mindre sprids psykiska och beteendemässiga problem i samhället.

Lästips

Läs om olika sätt att skapa utvecklande miljöer i boken Nurture Effect av Anthony Biglan:

https://www.bokus.com/bok/9780369312952/the-nurture-effect/

Läs Dennys Embrys text om beteendemässiga vacciner:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3064963/