Den nationella planen för trygghet och studiero: Öka elevers delaktighet i ordningsregler

Den nationella planen för trygghet och studiero: Öka elevers delaktighet i ordningsregler

Idag, den 18 maj presenterade utbildningsminister Anna Ekström Regeringens nationella plan för trygghet och studiero. Trygghet och studiero i skolan är viktig för hela samhällets utveckling, och vi på PAX i skolan välkomnar försök att strukturera det nationella arbetet kring arbetsklimatet för elever och lärare i skolan. PAX är en främjande och förebyggande modell som har gott stöd i internationell forskning för att skapa mer trygghet och studiero. I modellen finns verktyg som kan konkretisera arbetet kring elevmedverkan. 

Elevmedverkan en del i nationella planen

Den nationella planen för trygghet och studiero fokuserar utöver utöver disciplinära åtgärder, tydligare styrning och ökad systematik på bland annat på på hur ordningsregler säkerställs och följs upp. Ett mål är att elevernas delaktighet i ordningsreglerna ska öka. I PAX finns inga ordningsregler, utan modellen grundas istället på en gemensam Vision för hur elever och lärare ska samarbeta i klassrummet. Visionen liknar ordningsregler, men bygger mer på gemensamma överenskommelser i klassen än traditionella regler.

PAX Vision gör eleverna delaktiga i att skapa trygghet och studiero

PAX Vision bygger på tre olika steg:

1) Klassen hjälps inför olika aktiviteter i klassrummet att förutse hur man ska samarbeta.
2) Under aktiviteten observerar och benämner sedan läraren när eleverna samarbetar med varandra för att skapa trygghet och studiero. I modellen kallas detta samarbete för att göra PAX.
3) Efter aktiviteten reflekterar läraren och elever tillsammans över hur det gått och funderar på om det finns något att göra annorlunda nästa gång. Klassen firar också med en kort aktivitet när man har lyckats samarbeta.

“Det går att koppla in värdegrunden till PAX väldigt bra. Och värdegrunden ska inte vara en lektion i veckan utan något man gör varje dag. Värdegrunden ska leva hela tiden. Då blir det här väldigt smidigt att använda som ett sätt att arbeta med värdegrunden.”

– Lärare årskurs 1
PAX Vision

Elever och lärare skapar trygghet och studiero tillsammans

Visionen är en central del i PAX som innebär att elever och lärare kommer överens om vad som skapar en trygg och lugn miljö. Detta gör att eleverna är delaktiga i både utformande och utvärdering av de gemensamma förväntningarna i klassrummet, i enlighet med den nationella planen. Det gör också att elever övar på att förutse vad som förväntas i olika miljöer och får lättare att anpassa sig till olika sammanhang. Detta gör att eleverna övar på självstyrning, en viktig färdighet som ökar chanserna att klara sig bra i livet. Vi hoppas att denna typ av samarbetsbaserade sätt att öka trygghet, studiero och elevers utveckling kan bli en del av utvecklingen av svensk skola.

Se gärna utbildningsminister Anna Ekströms presentation här:  https://regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/anna-ekstrom-presenterar-nationell-plan-for-trygghet-och-studiero/

Regeringens pressmeddelande:
https://regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/nationell-plan-for-trygghet-och-studiero-i-skolan/

Nationella planen för trygghet och studiero:
https://regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/05/ds-202113/