PAX-verktygen kan användas till annat än skola

PAX-verktygen kan användas till annat än skola

Magnus Johansson, Anthony Biglan och Dennis Embry beskriver i Clinical Child and Family Psychology Review kulturen och komponenterna i PAX och hur de skulle kunna användas för att utveckla andra delar av samhället.

Verktyg med forskningsstöd

PAX i skolan innebär att läraren introducerar en uppsättning verktyg som skapar en kultur som stödjer självreglering, samarbete och studiero. Dessa är alla tekniker som i forskning har visat sig ha stabila effekter för att förbättra klimatet i klassrummet. På engelska kallas de forskningsbaserade strategierna för Evidence Based Kernels. Strategierna fungerar genom att öva elevernas färdighet att observera sina egna och andras handlingar samt öka värdet av vänskapliga och omtänksamma handlingar. PAX har stöd både för de enskilda verktyg som ingår och för hela PAX som ett “paket”.

PAX i skolan som modell för andra sammanhang

Författarna beskriver hur PAX fungerar som en modell för hur man kan öka människors välbefinnande genom spridning av denna typ av verktyg till flera delar av samhället. De menar att PAX-verktygen kan vara användbara inte bara för skolan, utan även för familjer, organisationer, rättssystemet, offentlig diskussion och myndigheter. Läs också gärna om hur Psykologifabriken skapar framgångsrika team med liknande principer.

Att identifiera tydliga mål och därefter använda strategier med forskningsstöd kan vara ett sätt att arbeta för att utveckla samhället. Författarna menar att det vore önskvärt att sprida forskningsbaserade verktyg som fritt kan användas för att förbättra sociala förhållanden i olika sammanhang. Det skulle då gå att välja vilka kombinationer av verktyg som skulle passa bäst för olika specifika situationer.

PAX hos personalen på Kästaskolan

Kästaskolan, där de jobbar brett med PAX i skolan är ett exempel på hur PAX även fungerar även i andra sammanhang än i klassrummet. Rektorerna Ingeborg Cederlöf Hull och Sandra Stålbert har använt PAX Vision, PAX Överraskning och PAX Hissningar tillsammans med sin personal. Tillsammans har de gått igenom vad de vill se, höra, känna och göra mer och mindre av. De tycker att PAX utvecklat arbetsmiljön genom att konkretisera hur de på arbetsplatsen vill bli bemötta och hur vi kan inkludera varandra. Det har gjort att det är lättare att både att stå upp för sig själv och att ge positiv feedback till kollegor. Arbetet med PAX i personalgruppen verkar också synas genom att resultat på medarbetarenkäter utvecklats positivt.

Läs artikeln

Vi tycker att det är spännande att läsa om hur vi kan skapa ett mer inkluderande och utvecklande klimat i hela samhället. Läs gärna hela Magnus Johanssons artikel här, den är fritt tillgänglig:Johansson, M., Biglan, A. & Embry, D. The PAX Good Behavior Game: One Model for Evolving a More Nurturing Society. Clin Child Fam Psychol Rev 23, 462–482 (2020). https://doi.org/10.1007/s10567-020-00323-3

Ordmoln med värderingar
Ordmoln med värderingar i en kommun i Oregon från artikeln