Ny forskningsöversikt kring studiero i klassrummet

Ny forskningsöversikt kring studiero i klassrummet

En ny svensk forskningsöversikt ger översikt kring strategier för att skapa studiero i klassrummet. Översikten beskriver vikten av att anpassa och utvärdera utifrån sina elever samt beskriver stöd för att skapa positiva relationer, ge tydliga förväntningar och struktur, aktivera eleverna samt stödja och möta beteenden.

Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör de genom att sammanställa forskning samt fördela pengar till praktiknära forskning. En projektgrupp på Skolforskningsinstitutet har publicerat en översikt av forskningen kring hur lärare kan främja studiero i klassrummet.

Översikten beskriver forskningsläget

Översikten beskriver det nuvarande forskningsläget kring olika strategiers effekt. Att ett arbetssätt eller en strategi har effekt betyder att det har gjorts tillräckligt mycket forskning av god kvalitet som visat resultat, och att vi därmed har goda skäl att tro att den strategin har effekt. Mer forskning kan ge information om vilka strategier som fungerar. För många arbetssätt finns det behov av mer effektforskning. Detta skulle göra det lättare att göra evidensbaserade beslut i skolan.

Delar i arbetet att främja studiero enligt Skolforskningsinstitutet översikt. Ljusa färgen handlar om lärarens val och utvärdering och mörka delarna om olika arbetssätt

Strategier som nämns i översikten

Översikten beskriver några strategier som har tillräckligt gott forskningsstöd och betonar samtidigt vikten av att individualisera till sina elever samt att observera för att utvärdera insatsernas verkan. Översikten beskriver stöd för att

  • positiva relationer med eleverna är en förutsättning för studiero. På samma sätt verkar negativa relationer minska elevernas lärande.
  • elevernas lärande och utveckling inte bara kräver lugn. Förutom lugn är det också viktigt eleverna är fokuserade på den aktuella uppgiften.
  • regler och rutiner för exempelvis övergångar mellan olika aktiviteter ökar studieron. Att möblera klassrummet för att underlätta aktiviteten som ska utföras kan också påverka elevers fokus.
  • elevernas aktiva deltagande under lektion ökar studieron. Ökning av elevernas möjligheter att delta kan exempelvis ske genom att läraren använder olika strategier för att fördela ordet till alla.
  • stödja och uppmuntra beteenden som bidrar till en positiv klassrumsmiljö och att minska de som inte ger studiero. Ett specifikt sätt som nämns för att uppmuntra och stödja är att ge beteendespecifikt beröm.

Översikten har fokuserat på studiero i det ordinarie klassrummet, så den berör inte ämnesspecifika strategier, specialundervisning eller skolövergripande insatser.

Vikten av forskning

För att veta vilka arbetssätt som hjälper elever tycker vi på PAX i skolan att det är viktigt att undersöka effekten av dem, både på klassrumsklimatet och enskilda elever. Forskning ger oss en fingervisning om vilka effekter vi kan förvänta oss av olika sätt att arbeta, och gör det möjligt att aktivt välja strategier med stor chans att fungera. Tydliga resultat i forskning gör också att det går att  utvärdera införandet av arbetsmetoder i skolan genom att jämföra med effekterna i forskning. Översikter likt Skolforskningsinstitutets kring studiero är en god hjälp i arbetet med att skapa så goda förutsättningar som möjligt i svensk skola.

Referens

Skolforskningsinstitutet. Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap. Systematisk forsk- ningssammanställning 2021:02. Solna: Skolforskningsinstitutet. ISBN: 978-91-985317-0-1