Pilotstudien visar på positiva resultat

Pilotstudien visar på positiva resultat

Efter ett och ett halvt år av arbete är pilotstudien av PAX i skolan klar och den visar väldigt fina resultat. Skolvärlden skriver om pilotstudien. Studien visade en minskning av mängden störande och ofokuserat beteende till hälften, och minskade lärarstress – Det har blivit roligare att vara lärare, säger Cecilia Olsson, en av lärarna som deltagit i studien.

Lärarstressen ökar

Stressen ökar inom alla lärargrupper och aktuell forskning tyder på att psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är hög. Därför inledde Vestigio, Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet en pilotstudie i november 2016 kring modellen PAX i skolan.

Elevmedverkan är grunden i PAX i skolan

Magnus Johansson, som är projektledare för pilotstudien, beskriver i artikeln bland annat att det är jätteviktigt att komma överens tillsammans med eleverna hur vi vill ha det i klassrummet. Då får eleverna bli delaktiga och öva på att reflektera över vilka saker som är viktiga att göra för att få ett bra studieklimat. Man gör genomgående nya såkallade visioner för olika moment under skoldagen.

PAX i skolan gör skoldagen roligare för både elever och lärare

Samtliga 14 lärare som deltog i studien säger i uppföljningsarbetet att de uppskattat PAX och kan fortsätta använda modellen. Skolvärlden intervjuar även läraren Cecilia Olsson som deltog i studien. Hon tyckte sig se en förändring i klassrumsklimatet efter några veckor och beskriver bättre arbetsmiljö. PAX i skolan har gjort det roligare för både henne och eleverna. Läs artikeln här:

https://skolvarlden.se/artiklar/ny-metod-larare-skapar-studiero-i-klassrummet

Här är forskningsrapporten om pilotstudien om PAX i skolan: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/15e7ae8c391e420ca89690c0afff1eaa/pax-good-bahavior-game-pilotstudie.pdf