Kom igång med PAX med hjälp av statsmedel

Kom igång med PAX med hjälp av statsmedel

Om du vill komma igång med PAX i skolan i din kommun finns det möjlighet att söka medel. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten har träffat en överenskommelse om medel till insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2021-2022. Överenskommelsen handlar om att ge kommuner och län medel till insatser som främjar psykisk hälsa. 

Potter till kommunerna

I överenskommelsen psykisk hälsa finns sex stycken potter för utvecklingsmedel som berör kommunerna. Två tilldelas direkt till kommunerna från SKR och fyras tilldelas för länsgemensamma insatser. Dessa gäller suicidprevention, stärkt samverkan för samsjuklighet, ungdomsmottagningarnas verksamhet samt brukarmedverkan. Potten för suicidprevention kan användas för finansiering av bland annat arbete med PAX i skolan. 

Samordningsansvariga på kommunerna ansvarar för fördelning

Medel hämtas hem av samordningsansvariga på respektive kommun. Den personen ansvarar sedan för att fördela pengarna till insatser för att öka psykisk hälsa och förebygga suicid. Vem som är samordningsansvarig för de olika pottarna kan skilja sig från kommun till kommun. Ofta är det utvecklingsledare på socialförvaltningens stab, men samordnare kan även finnas på äldreförvaltning och kommunledning. Ett bra första steg kan vara att fråga en administratör på kommunen om hen vet vem som är samordningsansvarig för Överenskommelsen psykisk hälsa. 

Möjligt att använda medel till skolprogram

Jobbar du med förebyggande och främjande insatser inom exempelvis elevhälsan kan det finnas möjlighet för dig att finansiera projekt! Det är möjligt att ansöka om pengar för implementering av olika skolprogram,  exempelvis PAX i skolan. PAX i skolan har stöd för att förebygga suicid samt förebygga psykisk ohälsa enligt två rapporter från Statens beredning för medicinsk och social utveckling (SBU):

Huddinge har utbildat instruktörer med stöd

Huddinge kommun har utbildat tio PAX-instruktörer med hjälp av det stöd från överenskommelsen psykisk hälsa. Om du har någon insats att söka pengar till, fråga en administratör på din kommun om det kan vara aktuellt för er!

För mer information se SKR:s sida om Överenskommelsen psykisk hälsa