Lagom utmaningar skapar utveckling

Lagom utmaningar skapar utveckling

Hur skapar vi utveckling hos elever? Lev Vygotskij skulle ha sagt att det skapas med hjälp av lagom utmaningar och stöd att klara dem. Detta är vad PAX handlar om.

Övning med stöd

Grunden i PAX är gemensam daglig dialog kring trygghet och studiero. Alla elever är delaktiga i att definiera hur det är i ett bra klassrum. Förutom att tillsammans skapa en vision för klassrummet bygger PAX på kunskap om att barn kan utveckla sina förmågor med hjälp av tydlighet, stöd och en hjälpsam miljö. Lev Vygotskijs teori om proximal utvecklingszon handlar om att en individ klarar vissa saker på egen hand medan hen klarar mer med stöd av omgivningen. Att få utmaningar som individen klarar med hjälp av lagom mycket stöd utvecklar individens kompetens. Detta kallade Lev Vygotskij för den proximala utvecklingszonen.

Elever lär sig mest när de får lagom utmaningar med stöd

Både social och akademisk utveckling

Att ta sig an lagom utmaningar med hjälp är oftast självklart i skolämnen som exempelvis matte, svenska och engelska. Ett barn som lär sig att läsa kan exempelvis börja med att ljuda fram bokstäverna i ett ord med vägledning av läraren, för att sedan kunna uttala hela ordet.  På ett liknande sätt ger PAX stöd  att få öva på andra saker. I PAX i skolan får eleverna stöd att förutsäga vad som är viktigt att tänka på inför aktiviteter. Detta skapar både övning i att planera sitt agerande och tydlighet för dem som har svårt att planera. Eleverna får också öva med stöd på att exempelvis fokusera, reflektera, hjälpas åt, ge varandra positiv feedback och lägga märke till vad de själva göra. Detta skapar en grund för förmågor som leder framförallt till en trygg klass, men även till studiero. Forskning visar att barn som får lagom utmaningar och stöd faktiskt kan öva och utveckla även den typen av förmågor. Det gör att de senare i livet klarar större utmaningar och på sikt minskar detta risken att eleverna hamnar i utanförskap.

Att skapa trygghet och studiero

Studiero är olika saker i olika sammanhang. I vissa sammanhang är det att alla pratar med lagom röstvolym, i en övergång kanske det handlar om att inte putta till varandra.  Det största hindret för studierna är enligt en undersökning från Skolverket 2016 att elever inte aktivt deltar i undervisningen. Att öka deltagandet handlar både om att öka tydlighet, skapa en trygg miljö där alla vågar delta och att utmana eleverna lagom med rätt stöd. Då ökar chanserna att elever hamnar i den proximala utvecklingszonen och utvecklas, både socialt och akademiskt.