PAX i skolan ingår i Socialstyrelsen lista över brottsförebyggande program

PAX i skolan ingår i Socialstyrelsen lista över brottsförebyggande program

Att minska brott och andra typer av destruktiva beteenden är viktigt, både för ökad trygghet i stort och för de individer som hamnar i den typen av beteenden. Det görs många olika insatser för att förebygga brott och Socialstyrelsen har skapat en sammanställning med exempel på dem. Listan inkluderar PAX i skolan som ett av de program med inriktning skola som används för att förebygga brott.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges statlig myndighet med uppdrag att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg  De stödjer och utvecklar hälso- och sjukvården och socialtjänsten genom samarbete med  andra organisationer och oberoende experter.

Socialstyrelsens exempel på metoder som förebygger brott

Socialstyrelsen har samlat exempel på metoder och arbetssätt som används i arbetet med att förebygga normbrytande beteende och brott bland barn och unga i Sverige (med normbrytande beteende menar Socialstyrelsen negativa och destruktiva beteenden som bryter mot regler, inte t.ex könsöverskridande uttryck.). Att en metod finns med på deras listan innebär inte att den rekommenderas över någon annan metod. Exemplen har valts ut i samverkan mellan Socialstyrelsen och Polismyndigheten. Detta har även skett i samråd med Skolverket.

PAX i skolan förebygger brott

Pax i skolan är med i Socialstyrelsens lista på exempel som ett av de skolprogram som förebygger negativa, destruktiva beteenden och brott. PAX är i grunden en insats för att öka trygghet, studiero och medbestämmande för elever i skolan. På kort sikt leder PAX till ökad studiero och på lite längre sikt minskas risken för elever med svårigheter att hamna utanför klassgemenskapen. På ännu längre sikt (när lågstadieleverna blivit 19-21 år) har det visat sig att PAX (Good Behavior Game) sedan leder till minskad risk för bland annat missbruk av alkohol och våldsamt och kriminellt beteende. Det kan man utläsa i bland annat den här vetenskapliga artikeln. Det är dessa långtidseffekter som gör att PAX anses kunna förebygga normbrytande beteende och brott. Att skapa en trygg skolgång där elever kan utvecklas har visat sig vara en av vägarna till att skapa ett tryggare samhälle.