Pedagogsajten Familjen Helsingborg om PAX i skolan

Pedagogsajten Familjen Helsingborg om PAX i skolan

Pedagogsajten Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan alla kommuner inom Familjen Helsingborg. Syftet med sajten är att inspirera pedagoger och skolledare att utvecklas i sitt arbete, underlätta planeringsarbetet för lärare genom att samla idéer och praktiska exempel, sprida goda pedagogiska exempel från alla skolformer i regionen samt att synliggöra de kunskaper och erfarenheter som finns bland deras pedagoger. De har skrivit om sitt arbete med PAX i skolan.

Michael Jensen om PAX

Michael Jensen är strategisk utvecklingsledare på Pedagogiskt center i Helsingborgs stad och PAX-instruktör. Han jobbar med PAX tillsammans med Katarina Witting PAX. Han tycker att PAX varit en del i arbetet för tydligare struktur i klasserna. Han beskriver PAX i skolan som en främjande insats som hjälper lärare att motivera elever att följa instruktioner, regler och överenskommelser.

PAX är som att gå till gymmet

Michael liknar PAX i skolan med att gå på gymmet. För att utveckla de färdigheter vi behöver bli bättre på behöver vi träna. PAX-verktygen blir ett sätt att träna på viktiga färdigheter i klassrummet.

Lugnare i matsalen med PAX

Nina Pederson och Helene Gustafsson, lärare i årskurs 1. De skapade bättre matro i matsalen med hjälp av verktyget PAX röster, som handlar om att förtydliga vilken röstvolym som är lämplig i olika sammanhang och att öva på att anpassa sitt röstläge.

Nina beskriver att PAX i skolan hjälper hennes elever att förstå vad som förväntas av dem i olika situationeroch att detta leder till ökad studiero och trygghet i klassen. Helene påtalar vikten av att eleverna själva är med och bestämmer vilka beteenden man vill se. Medbestämmandet gör det mycket lättare för barnen att följa visionen.

Eleverna peppar varandra

Johanna Isgren på Nanny Palmqvistskolan tror att både elever och lärare mår bra av PAX. Hon har upplevt att klassen att peppa varandra för att lyckas göra PAX och hjälper alla att sträva åt samma håll, vilket också har stöd i forskning kring Good Behavior Game. Man pratar samma språk med varandra om man har koll på vad som är PAX och BLIIM. PAX är saker vi vill öva för att göra mer av i klassrummet och BLIIM är saker vi vill öva på att göra mindre i klassrummet.

Läs gärna Pedagogsajten Familjen Helsingborgs reportage här: Konkreta verktyg för studiero – fyra röster om PAX i skolan