Vi bemöter kritik mot PAX i skolan

Vi bemöter kritik mot PAX i skolan

PAX är ett arbetssätt för att öka trygghet och studiero i klassrummet. Allt eftersom fler börjar arbeta med PAX har det kommit många vittnesmål om hur väl PAX passar i klassrummet, exempelvis i Skolvärlden, på Pedagogsajten Familjen Helsingborg och i Österåker. Samtidigt har det även uppkommit kritik. Eftersom PAX i skolan är ett av de mest välbeforskade arbetssätten för att skapa en trygg skolmiljö, vill vi gärna bemöta den kritik som har höjts. Nedan följer information som bemöter åsikterna.

PAX handlar om delaktighet och gynnar långsiktig utveckling

Den som besöker ett PAX-klassrum kan se att arbetet med PAX bygger på hög grad av delaktighet hos eleverna. Läraren stöttar klassens utveckling med hjälp av att i dialog med eleverna diskutera hur det går med studieron, vad som fungerar väl och vad klassen behöver öva mer på. Det är alltså långt ifrån ett auktoritärt förhållningssätt. PAX i skolan är ett väldigt detaljerat beskrivet arbetssätt. Det finns många fördelar med det, men en nackdel är att den som endast läser om hur PAX går till kan förlora helheten bland alla detaljer. Då är det förståeligt att man gör den felaktiga tolkningen att syftet är lydnad. PAX är ett av få arbetssätt i skolan där man i forskning har gjort långtidsuppföljningar. Där har man sett att arbetet med PAX på lågstadiet har gett väldigt gynnsamma effekter på elevernas utveckling. Framför allt de elever som ligger i riskzonen för skolmisslyckanden. En av dessa studier kan du läsa mer om på vår hemsida under Forskning. Den typen av långtidseffekter skulle vi sannolikt inte se om PAX endast handlade om att få eleverna att följa lärarens vilja.

PAX tar hänsyn till elever med funktionsnedsättningar

Det har uppkommit kritik kring att PAX är ett klassövergripande arbetssätt, som skulle kunna göra det svårare för elever med NPF att klara av klassrumssituationen. PAX är mycket riktigt klassövergripande, men det innebär naturligtvis att arbetet ska gynna alla elever i klassen, även dem i behov av särskilt stöd. 

PAX lägger en bas av förutsägbarhet, tydlighet,  uppmuntran och möjlighet att öva på skolfärdigheter i klassrummet. Det gynnar alla barn, inte minst elever med NPF. I en nederländsk studie har man exempelvis sett att det framför allt är de elever med medelsvår eller svåra problem i klassrummet som har störst nytta. 

En annan sak som är viktig att understryka är att arbetet med PAX, som riktar sig till alla elever i klassen, inte på något sätt utesluter att man också arbetar med anpassningar i klassrumssituationen för enskilda individer. Samtidigt som forskningen visar att PAX är bra för elever som har svårigheter i klassrummet, så vet vi även att det i vissa fall inte är en tillräcklig insats för de elever som är i större svårigheter.

Eleverna eller deras vårdnadshavare behöver inte lämna samtycke för att läraren ska arbeta med PAX

Det har i kritik hävdats att arbetet med PAX är väsensskilt från andra typer av sätt att organisera den sociala studiemiljön och ledarskapet i klassrummet. PAX likställs istället med den del i elevhälsans uppdrag som gränsar till vård, såsom en utredning av psykolog. Vi anser att det är lika felaktigt som att likställa att delta i skolidrotten med att få remiss till en fysioterapeut. 

Kritiken bygger även på  att PAX är utformat av psykologer och utförs av psykologer. I verkligheten är verktygen i PAX utvecklade av skickliga pedagoger, och forskare (som ibland har varit psykologer) har bidragit med att formalisera hur verktygen används och utvärdera effekten systematiskt. Det är inte heller psykologer som använder sig av PAX i kontakt med eleverna, det är lärarna som gör det inom ramarna för sitt professionella arbete med ledning och stimulans. Det stöd de får av PAX-instruktören (ofta en specialpedagog eller skolpsykolog) faller inom ramarna för elevhälsans pedagogiska, främjande och förebyggande uppdrag. I kölvattnet av den här typen av kritik blev en skola i Jönköping anmälda till skolinspektionen med just detta argument, att vårdnadshavarna inte blivit tillfrågade om samtycke innan skolan bestämde sig för att börja arbeta med PAX. Skolinspektionen avskrev dock ärendet, eftersom PAX är ett välbeforskat arbetssätt som faller inom det pedagogiska uppdraget i skolan. Det kan du läsa mer om i Jönköpingsposten.

PAX i skolan är en modell för ledning och stimulans
PAX i skolan är en modell för ledning och stimulans

Sök kontakt om du har fler frågor om PAX

Vi hoppas att den här texten rätar ut eventuella frågetecken om PAX som arbetssätt. Om du har fler frågor, kontakta elevhälsan i din kommun och fråga om de har en PAX-instruktör, eller hör av dig till oss på info@paxiskolan.se